VI TILBYR

Rus Omsorg

VÅR ORGANISASJON

Psykiatrisk sykepleier, sykepleier, sosionom, ART-trener, aktivitetsleder og ansatte med brukererfaring.

Vi har tett samarbeid med Valldal legesenter.

Vi har god og bred kompetanse og har lang erfaring i å hjelpe mennesker som ønsker å komme ut av sitt rusmisbruk.

Vi har et godt samarbeid med flere fengsler, da vi er godkjent for § 12 soning.

Målgruppe og inntak

Målgruppe:
  • Menn over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, medikamenter og/eller en kombinasjon av disse.
  • Par uten barn.

VI BRYR OSS OM DEG

Metode og verktøy

Rusomsorg Vest Tafjord jobber ut ifra en miljøterapeutisk og endringsfokusert tilnærming.

Vi anser relasjonens betydning i det miljøterapeutiske arbeidet som avgjørende for å skape tillit og også endring for våre brukere (Larsen, 2004).

Miljøterapeutisk arbeid

Gjennom arbeidstrening, faste rammer og rutiner får brukerne øvelse i å forholde seg til en strukturert hverdag. Dette er samtidig med på å ansvarliggjøre dem i eget liv, og gir trening til å mestre en rusfri hverdag ute i samfunnet. I miljøet tilrettelegges det for læring gjennom undervisning, samtaler og praktisk arbeid, og det fokuseres på ny tenking i forhold til mestring av livet som rusfri.

Motiverende intervju

Vi tilstreber oss å være løsningsfokusert og ønsker å peke på muligheter og ansvarlig gjøre brukeren som også vektlegges i metoden «Motiverende Intervju» (MI)

Et av grunntrekkene i MI er at samtalen med klienten alltid er klientsentrert. Det betyr at samtalen tar utgangspunkt i klientens oppfatninger, tanker og opplevelser, og begrenes av rammene han selv setter opp (Barth og Nasholm, 2007).

Vi vektlegger brukermedvirkning, og ønsker at brukerne skal være med på å definere sine egne problemer, noe vi anser at er avgjørende for at mennesker skal ta tak i sine egne liv og mestre de.

ART

ART står for Aggression Replacement Training. Metoden er forskningsbasert og har vist seg å være effektiv i den forstand at den generelt er i stand til å medvirke til forbedring av problematferd sammenlignet med andre tiltak.

Programmet er utviklet av Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John C. Gibbs.

ART kan brukes til undervisning i grupper, men også individuelt.

Rusomsorg Vest benytter seg av ART-grupper og bruker dette bevisst som metode og verktøy, som en del av tilbudet til våre brukere (Moynahan, Strømgren & Gundersen, 2005)

Miljøarbeid

Miljøarbeid anser vi som en viktig metode for at vi skal lykkes i vårt arbeid. Både det å fungere positivt i et miljø, mestre ulike oppgaver og lære nye mønstre, er med på å styrke brukernes selvbilde og å gi mestringsfølelse.

Sommerchild (1998) tar utgangspunkt i Libos skisse når hun beskriver en modell for mestringens vilkår, og skriver at tilhørighet og kompetanse er det grunnleggende for at mennesket skal oppleve mestring. Under tilhørighet er det minst én nær fortrolig, og under kompetanse er dette å kunne noe, være til nytte, få og ta ansvar, utfolde nestekjærligheten, møte og mestre motgang, viktig.

VI TROR PÅ DIG

«Recovery» -prosessen

Det finnes flere definisjoner på recovery, men den mest kjente er:

«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv”(Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne.

I funnene og forskning rundt Recovery som prosess, er følgende elementer som viste seg å være av betydning:

  • Tilhørighet
  • Håp
  • Optimisme
  • Identitet
  • Mening
  • Mål
  • Myndiggjøring

ART Grupper

Vi har ART-trener som jobber på senteret to dager i uken.Hun gir brukeren tilbud om sinnemestringskurs, moralsk resonering og trening i sosial kompetanse.

Undervisning/frivillige samlinger

Undervisningen har som mål å bevisstgjøre brukerne i å endre egne negative mønstre og etablere gode vaner. I dette ligger det også en sterk oppfordring i å ta avstand fra rus, og fylle livet sitt med nye oppbyggende aktiviteter som fremmer helse og livskvalitet.

De fleste brukerne som kommer til oss, vet at vi har en kristen forankring og mange ønsker dette tilbudet av den grunn. De som ikke ønsker å ta del i samlingene, står fritt til ikke å delta da det er frivillig.

Vi anser det å kunne snakke om eksistensielle spørsmål og åndelige ting, som en tilleggsverdi, og som også ble skrevet om i et rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet i 2009.

Arbeidstrening

Arbeidstrening er en viktig del av rehabiliteringen. Her får brukerne arbeidstreningen tilpasset sine egne ressurser og evner og som bidrar til brukerne mestringsfølelse.